Welcome to Khak Art Gallery
Iranian Art Khak Gallery
Visit Us
#1 Jila Alley, Basiri St. Gholhak
Shariati Ave. IRAN TEHRAN
TEL: (0098-21) 22 60 54 65
OFFICE VILLA 21, 4B ST. , AL HUDAIBA 322 - MARSAM MATTAR ART CENTER Dubai - United Arab Emirates
All Rights Reserved by
KhakGallery @ 2020


زمان بازیافته ( ENGLISH )

SEND TO A FRIEND!

تاریخ Nov.10 - Dec.10 2012

نویسنده: وحید حکیم 

هنوز در کار تنیدن است! می بینی چگونه نیستی را به تارهای رنگ ناپذیر بودن بدل می سازد؟ بگذار بگوییم که تارهای لرزان و شفاف بس چشم نواز است. شهلا حسینی گویی هر بار با خیره شدن در غمزه پیله ای، صدای برهم خوردن بال پرنده ای، گذر پروانه، توان جمع کردن تکه پاره هایش را می یابد. توان برخواستن و دوباره به راه افتادن را.