Welcome to Khak Art Gallery
Iranian Art Khak Gallery
Visit Us
#1 Jila Alley, Basiri St. Gholhak
Shariati Ave. IRAN TEHRAN
TEL: (0098-21) 22 60 54 65
OFFICE VILLA 21, 4B ST. , AL HUDAIBA 322 - MARSAM MATTAR ART CENTER Dubai - United Arab Emirates
All Rights Reserved by
KhakGallery @ 2020


نمايشگاه چيدمان بيتا فياضي گالري خاك ( ENGLISH )

SEND TO A FRIEND!

تاریخ Dec 2017

I Love You Because You’re Sweet & Tender ستاره ی من * چند ماه پیش از من خواسته شد که نمایشگاهی در گالری خاک برگزار کنم. با یک ایده ی اولیه تصمیم گرفتم این نمایش با همکاری گروهی از هنرمندان طراحی و اجرا شود. هریک از کارهای ارائه شده به صورت جمعی اجرا شده است. ایده ی اولیه متاثر از نقاشیهای هرانیموس بوش هلندی (۱۴۵۰-۱۵۱۶) بوده و در طول سه هفته ایی که گالری خاک فضای طراحی و اجرای کارهای ما بوده، تک تک ما با همفکری، تبادل نظر و دخل و تصرف در کار یکدیگر مدام در حال ساختن، تخریب و دوباره ساختن بوده ایم و نتیجه قابل پیش بینی نبود. از اتاق آخر شروع می کنیم: مجسمه ای که می تواند اعلیحضرتی، پادشاهی، بارالهی و یا قدرت اعظمی باشد، درگوشه ی انتهایی سمت راست اطاق دیده می شود. این مجسمه با روی هم سوار کردن سه صندلی از هم پاشیده و کج و معوجی که از جنس چوب و چرم می باشند بر روی جعبه ی چوبی که رنگ کرده ایم نشسته است. حجمهای نخیِ کشیده، لوله ایی و شکل و شمایل دار تا روی زمین مجسمه را پوشانده اند، و در نهایت آن چیزی که مجسمه را شبیه به قدرت اعظمی می نماید، سرپوش اوست که شبیه به تاج است. تاج از ترکیبی از سیم مفتول و قطعه های سرامیک شکل گرفته است. همه ی اینها در گوشه ی اتاق چنان به نظر می آید که در حال فروریختن واز هم پاشیدن هستند. در کنار این مجسمه، طراحی بر روی دیوار قاب شده است که شاید محبوب یا معشوق رفته ی قدرت اعظم بوده است. با کمی فاصله از این قاب، شمعدان چند شاخه ای دیده می شود که بر روی پایه ی چوبیِ خراطی شده به رنگ آبی فیروزه ای که سطح آن را قلاب بافیِ رنگ به رنگی مزین کرده قرار گرفته است. در گوشه ایی دیگر مادری که نوزاد خود را به آغوش کشیده بر رکاب خروسی نشسته است. دیوارپشت این صحنه به گونه ایی رنگ شده که به دالانی تاریک شباهت دارد. شاید که تصویری از گذشته ی قدرت اعظم باشد. در همین فضا روبروی قدرت اعظم، کاراکتر دیکری با نام *تلخک* در بلندا قرار گرفته است. تلخک یا دلقک ضمن اینکه همیشه نازل ترین مقام را در دربار قدرت اعظم داراست می تواند همه و همه، حتتا خود قدرت اعظم را به سخره گیرد. تلخک بر خلاف اطرافیان و ملازمان حضرت والا حقایق و وقایع را با طنز به زبان می آورد، و در اینجا ما شاهد سقوط قدرت والا و به عروج رسیدن تلخک هستیم. در اتاق وسط، با اقتباس از یکی از نقاشیهای هرانیموس بوش با عنوان *گاری کاه* (حدود ۱۵۱۶) که در آن فعالیتهای متعددی در جریان است تصمیم گرفتیم که نقاشیِ گروهی اجرا شود که تمرکز مشخصن بر روی کوه کاه باشد، و عنصرمرکزی کار قرارگیرد. در افق آن آسمان آبی و شن زاربه رنگ اُکر نقاشی شده. قدرت اعظمِ صحنه ی اتاق پیشین در اینجا در اوج قدرت خود صاف و مسلط بر تخت روان خویش بر کوهی از کاه نشسته است. درانتهای اتاق اخر که در واقع اولین صحنه ای است که مخاطب در گالری با آن روبرو می شود، طاقی به عرض اتاق از ورقه های زینک ساخته شده که روزمرگی زندگی زیرزمینی درآن جریان دارد. در زیر طاق، بر روی دیوار نقاشی دیده می شود که آن نیز گروهی اجرا شده است. این نقاشی فضایی چند مکانی و فانتزی گونه را نشان می دهد، ودر هر گوشه از آن قصه ایی به تصویر کشیده شده است. فیگورهایی با مشخصات و خلق و خوی متفاوت، خوش خط و خال و پر رنگ و لعاب در اینجا و آنجای زیر-طاقی در حالات گوناگون، زمان می گذرانند؛ انگار که از نقاشی به بیرون پریده اند. دو رود مواج - بافته هایی با تارو پود آبیِ نقره فام- زیر طاق جاری هستند و چند فیگور و یک سوار با اسبش در حال آب تنی در آن دو رود می باشند. این تنها موقعیت دلخواه برای اینان است: گذران زمان در فراموشی کامل و پناه آوردن به این واقعیت ظاهرن شیرین. عنوان این صحنه را *همه ی ما* گذاشتیم. مجسمه ها همگی از گچ و چوب ساخته و سپس رنگ شده اند. در این میان، تصمیم گرفتیم که به یکی از همکاران این پروژه که شباهت بسیاری به هرانیموس بوش دارد ( برگرفته از طراحی هایی که از پرتره او به جا مانده) نقشی بدهیم. مدتها بود که لیف سنتی (قلاب بافی شده) حمام توجه مرا جلب کرده بود. از دو تن دیگر ازهمکاران این پروژه خواهش کردم این لیفها را که مدتی پیش خریداری کرده بودم، بدون اینکه تغییری در فرمشان داده شود، به هم وصله کنند تا لباسی از آن ساخته شود. لباس را بر تن هنرمند پوشاندیم و از او در کنار کارهای ساخته شده در موقعیتهای مختلف تعدادی عکس گرفتیم. دو ویدئو پرفرمنس که همچنان مشترکن با همکاری و همفکری چهار نفر از هنرمندان شرکت کننده ساخته شده نیز در این نمایش دیده می شود. یکی با عنوان *بو*، و دیگری با عنوان *آنچه به دلخواه توست*. *ستاره : اقبال، شانس، امید، سراب، فریب گالری خاک ۱۳۹۶